JavaScript isn't enabled in your browser. Without it same functions can't work.

Základní povinnosti zaměstnavatele v BOZP a PO

Školení zaměstnanců o BOZP či PO nejsou jedinou starostí zaměstnavatelů. Právní předpisy ukládají v péči o zaměstnance celou řadu dalších povinností.

PREVENCE RIZIK

Předpisy: Zákoník práce, z.č.309/2006 Sb.

Zaměstnavatel je povineni zajišťovat hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců.

Prevenci rizik může zaměstnavatel zajišťovat sám, je-li k tomu odborně způsobilý nebo prostřednictvím odborně způsobilého zaměstnance či jiné osoby (externí poradce).

Požadavky na odbornou způsobilost podle počtu zaměstnanců:

Nejvýše 25 zaměstnanců Prevenci rizik může zajišťovat sám zaměstnavatel, má-li k tomu potřebné znalosti.
26 - 500 zaměstnanců Může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám zaměstnavatel, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami.
Více než 500 zaměstnanců Zaměstnavatel zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami.

DOKUMENTACE BOZP

Předpisy: Zákoník práce a celá řada dalších právních předpisů

V rámci BOZP musí zaměstnavatelé vést příslušnou dokumentaci. Její rozsah není dán taxativně jedním právním předpisem, ale vychází zejména z charakteru pracovišť, provozovaných činností a používaných zařízení či pracovních prostředků.

Mezi dokumentaci zpracovávanou vedeou pro účely BOZP patří:

  • Dokumentace prevence rizik (identifikace a hodnocení rizik, kategorizace prací, apod.)
  • Organizační a provozní bezpečnostní předpisy (organizační směrnice, místní provozní řády, apod.)
  • Dokumentace školení (osnovy, záznamy, apod.)
  • Dokumentace pracovních úrazů (kniha úrazů, záznamy o úrazech, apod.)
  • Dokumentace kontrolní činnosti (záznamy z prověrek BOZP, kontrol pracovišť apod.)
  • Dokumentace k zařízení (průvodní a provozní dokumentace, apod.)

DOKUMENTACE PO

Rozsah dokumentace PO je dán především mírou požárního nebezpečí zaměstnavatelem provozovaných činností (bez požárního nebezpečí, zvýšené a vysoké požární nebezpečí).

Druhy, obsah a vedení dokumentace PO pak stanovuje vyhláška o požární prevenci.

Mezi dokumentaci PO patří např. požární řády, požární evakuační plány, požární poplachové směrnice, dokumentace zdolávání požáru, dokumentace o školení PO apod.

ŠKOLENÍ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Předpisy: Zákoník práce, zákon o požární ochraně, vyhláška o požární prevenci a celá řada dalších právních předpisů.

Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit zaměstnancům i ostatním osobám (zaměstnanci agentur práce, návštěvy apod.) informace a školení. V případě školení o BOZP je nutné vycházet z ustanovení Zákoníku práce a dalších právních předpisů v návaznosti zejména na charakter pracovišť, používaná zařízení a činnosti zaměstnanců.

Požadavky na školení o PO jsou dány vyhláškou o požární prevenci. Provádí se vstupní a pravidelná opakovaná školení. V reakci na změny a novinky je nutné zajistit také odpovídající průběžné informování.

KONTROLNÍ ČINNOST

Předpisy: Zákoník práce, zákon o požární ochraně, vyhláška o požární prevenci a celá řada dalších právních předpisů

Soustavný výkon prevence rizik (vyhledávání a hodnocení rizik) musí doprovázet pravidelná kontrolní činnost.

U BOZP vyžaduje Zákoník práce pravidelné prověrky BOZP (nejméně 1x ročně).

Lhůty a způsob provádění pravidelných kontrol v PO určuje vyhláška o požární prevenci v závislosti na požárním nebezpečí provozovaných činností (preventivní požární prohlídky 1x za 12, 6 nebo 3 měsíce).

ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Předpisy: Zákoník práce, zákon o požární ochraně, vyhláška o požární prevenci a celá řada dalších právních předpisů

Kromě prevence musí být zaměstnavatelé připraveni i na případné mimořádné události (úrazy, požáry, havárie apod.) a evakuaci zaměstnanců. Pro tyto účely přijímají opatření pro jejich zdolávání, zajišťují potřebné vybavení (např. lékárničky), určují zaměstnance pověřené organizací poskytnutí první pomoci, řízením evakuace apod.

Zaujali jsme Vás?

Kontaktujte nás, připravíme Vám nezávaznou nabídku.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.
Nastavení můžete kdykoliv změnit v nastavení vašeho prohlížeče.