header-split@1395x719.jpg

Povinnosti zaměstnavatele v BOZP a PO

Zpracujeme Vám agendu BOZP a PO a smluvně zajistíme plnění povinností zaměstnavatele.

Chci nezávaznou nabídku

Pro stanovení odpovídajícího rozsahu povinností každého zaměstnavatele je nutné vycházet zejména z provozovaných činností, charakteru pracovišť a používaných zařízení a pracovních prostředků.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Prevence rizik

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečí, zjišťovat jejich příčiny, zdroje a hodnotit rizika.

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Požadavky odborné způsobilosti pro zajištění prevenci rizik podle počtu zaměstnanců:

 • Do 25 zaměstnanců - úkoly prevence rizik může zajišťovat sám zaměstnavatel, má-li k tomu patřičné znalosti.
 • 26 - 500 zaměstnanců - úkoly prevence rizik může zajišťovat sám zaměstnavatel, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami (zaměstnanec nebo externí poradce).
 • Nad 500 zaměstnanců - zaměstnavatel zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami (zaměstnanec nebo externí poradce).

Pro odstranění nebo minimalizaci rizik zaměstnavatel využívá organizační (úprava režimu práce apod.), technická (instalace ochranných zařízení apod.) nebo jiná opatření (např. přidělování osobních ochranných pracovních prostředků - OOPP - přilba, ochranné rukavice apod.).

Dokumentace BOZP

Pro účely zajištění BOZP musí zaměstnavatel vést příslušnou dokumentaci. Její rozsah není dán taxativně jedním právním předpisem, ale vychází zejména z charakteru pracovišť, provozovaných činností a používaných zařízení či pracovních prostředků. Dokumentaci BOZP tvoří zejména:

 • dokumentace prevence rizik (identifikace a hodnocení rizik, dokumentace o přidělování osobních ochranných pracovních prostředků, kategorizace prací apod.),
 • organizační a provozní bezpečnostní předpisy (organizační směrnice, místní provozní řády apod.),
 • dokumentace školení zaměstnanců (osnovy, záznamy apod.),
 • dokumentace pracovních úrazů (kniha úrazů, záznamy o úrazech apod.),
 • dokumentace kontrolní činnosti (záznamy z prověrek BOZP, kontrol pracovišť apod.),
 • dokumentace k zařízení (průvodní a provozní dokumentace apod.).

Školení o BOZP

Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit všem zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a další informace a pokyny k BOZP.

Odpovídající informace a pokyny o BOZP je zaměstnavatel povinen zajistit i dočasně přiděleným zaměstnancům agentury práce!

Školení a informování o BOZP se provádí v návaznosti zejména na rizika a opatření vyplývající z charakteru pracovišť, používaných zařízení a činností vykonávaných zaměstnanci.

Školení a informování zaměstnance o BOZP se provádí:

 • při nástupu do práce (vstupní školení),
 • pravidelně (perioda pro opakování školení o BOZP není právními předpisy stanovena, v praxi je doporučováno školení o BOZP opakovat cca 1x za 2 roky),
 • průběžně při změnách pracovních podmínek (pracovní zařazení, druh práce, nové technologie apod.).

Pro vybrané pracovní činnosti a obsluhu zařízení, které představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví, pak stanovují příslušné právní předpisy další požadavky na specifická školení a odbornou způsobilost zaměstnanců - např. školení řidičů, kvalifikace v elektrotechnice, školení obsluhy zdvihacích zařízení, školení obsluhy manipulačních vozíků apod.

Pracovní úraz

Mezi základní povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu patří:

 • vést evidenci o všech pracovních úrazech v knize úrazů,
 • vyhotovit záznam a vést dokumentaci o úrazech, jejichž následkem došlo k pracovní neschopnosti delší než 3 kalendářní dny nebo úmrtí zaměstnance,
 • ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

Kontrola BOZP

V návaznosti na soustavný výkon prevence rizik (vyhledávání a hodnocení rizik) je zaměstnavatel povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP. Zákoník práce vyžaduje pravidelné prověrky BOZP (nejméně 1x ročně).

Zdolávání mimořádných událostí

Zaměstnavatel je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná nebezpečí a evakuace zaměstnanců.

Podle druhu činnosti a velikosti pracoviště je zaměstnavatel povinen zajistit potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání složek záchranného systému (záchranka, hasiči, policie) a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb zajistit jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům na pracovišti.

Ochranné prostředky a nápoje

Není-li možné rizika omezit organizačními opatřeními nebo prostředky kolektivní ochrany, poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům osobní ochranné0c pracovní prostředky - OOPP (např. výstražná vesta, přilba apod.).

Za podmínek stanovených provádějícím předpisem k zákoníku práce poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům také ochranné nápoje.

Mycí, čistící a desinfekční prostředky

V závislosti na rozsahu znečištění kůže a oděvu poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům rovněž mycí, čisticí a dezinfekční prostředky.

Požární ochrana (PO)

Legislativa

Základní právní předpisy:

Základní pravidla

Za plnění povinností na úseku PO odpovídá u právnických osob statutární orgán.

Provozuje-li v prostorách činnost více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak.

Požární nebezpečí

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny začlenit provozované činnosti do kategorií podle tzv. požárního nebezpečí:

 • bez zvýšeného požárního nebezpečí
 • se zvýšeným požárním nebezpečím
 • s vysokým požárním nebezpečím

Na základě požárního nebezpečí pak plní povinnosti stanovené právními předpisy.

Školení

Školení o PO musí absolvovat všichni zaměstnanci. Obsah, dokumentace o školení, odbornost školitele a termíny opakování jsou stanoveny právními předpisy.

Druhy školení

 • pro zaměstnance; pro vedoucí zaměstnance

Školitel

 • odborná způsobilost školitele je stanovena podle druhu školení a požárního nebezpečí provozovaných činností

Dokumentace o školení

 • tematický plán a časový rozvrh školení
 • záznam o školení s náležitostmi stanovenými vyhláškou o požární prevenci (název organizace, datum, náplň školení, způsob ověření znalostí, doba trvání školení, jméno a podpis školeného a školitele, prohlášení školitele o oprávněnosti k provádění školení)

Opakování

 • 1x za 24 měsíců (zaměstnanci); 1x za 36 měsíců (vedoucí zaměstnanci).

Další informace:

Tam, kde musí být stanoveny požární hlídky, se provádí 1x ročně jejich odborná příprava.

Dokumentace

Druhy, obsah a způsob vedení dokumentace PO stanovují právní předpisy a vychází se zejména z provozovaných činností a požárního nebezpečí.  

Dokumentaci PO tvoří:

 • dokumentace o začlenění činností podle požárního nebezpečí,
 • posouzení požárního nebezpečí,
 • stanovení organizace zabezpečení PO,
 • požární řád; požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán,
 • dokumentace zdolávání požáru,
 • řád ohlašovny požáru,
 • dokumentace o školení,
 • požární kniha,
 • dokumentace o činnosti požární jednotky,
 • požárně bezpečnostní řešení staveb,
 • dokumentace k zařízení,
 • atd.

Dokumentaci zpracovává a vede:

Odborně způsobilá osoba v PO, příp. technik PO, není-li stanoveno právním předpisem jinak.

Kontrolní činnost

Pravidelná kontrola zajištění PO se provádí prostřednictvím preventivních požárních prohlídek. Preventivní požární prohlídky se provádí ve všech objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím (1x za 3 měsíce), činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (1x za 6 měsíců) a při činnostech bez zvýšeného požárního nebezpečí v provozech s nejméně 3 zaměstnanci (1x za 12 měsíců).  

Zařízení PO

Požadované množství, druhy a rozmístění prostředků a zařízení PO (hasicí přístroje, požární hydranty, elektrická požární signalizace – EPS, stabilní hasicí zařízení – SHZ, evakuační výtahy, nouzové osvětlení apod.) stanovuje projektová dokumentace stavby. Pokud není k dispozici, určuje minimální vybavení hasicími přístroji právní předpis (zjednodušeně 1 hasicí přístroj na 200 m2 podlahové plochy). Hasicí přístroje se umísťují nejvýše 1,5 m nad podlahu.

Všechna zařízení PO musí být kontrolována podle požadavků právních předpisů a výrobců.

Cvičný požární poplach

Cvičný požární poplach se provádí v případech, kdy jej stanovuje zpracovaná dokumentace požární ochrany (posouzení požárního nebezpečí apod.), a to nejméně 1x ročně. Jeho vyhlášení musí být oznámeno hasičskému záchrannému sboru.

Bezpečnostní značení

Pracoviště musí být vybavena příslušným požárně bezpečnostním značením.

Značení pro únik a evakuaci musí být i při přerušení dodávky energie viditelné nejméně po dobu nutnou k opuštění objektu (nouzové osvětlení nebo fotoluminiscenční značky).

Sankce

Za neplnění povinností PO může být uložena pokuta až do výše 10 000 000 Kč.

Neplnění povinností PO může mít závažné dopady např. i na pojistné plnění.

 

prevent

Newsletter

Buďte v obraze a nechte si zasílat přehled článků z našeho Informačního servisu pro personalisty. Jednoduše a bez starostí.