header-split@1395x719.jpg

Dokumentace BOZP a PO

Jednou ze základních povinností zaměstnavatelů v péči o BOZP a PO je vedení příslušné dokumentace. Nechte si ji zpracovat od profesionálů.

Chci nezávaznou nabídku

Dokumentace BOZP

Předpisy: Zákoník práce a celá řada dalších právních předpisů.

Pro účely BOZP musí zaměstnavatelé vést příslušnou dokumentaci. Její rozsah není dán taxativně jedním právním předpisem, ale vychází zejména z charakteru pracovišť, provozovaných činností a používaných zařízení či pracovních prostředků.

Mezi dokumentaci zpracovávanou a vedenou pro účely BOZP patří:

 • Dokumentace prevence rizik (identifikace a hodnocení rizik, kategorizace prací, apod.),
 • Organizační a provozní bezpečnostní předpisy (organizační směrnice, místní provozní řády, apod.),
 • Dokumentace školení (osnovy, záznamy, apod.),
 • Dokumentace pracovních úrazů (kniha úrazů, záznamy o úrazech, apod.),
 • Dokumentace kontrolní činnosti (záznamy z prověrek BOZP, kontrol pracovišť apod.),
 • Dokumentace k zařízením (průvodní a provozní dokumentace, apod.).

Dokumentace BOZP by měla být zpracována nejlépe tak, aby byla využitelná v každodenním praktickém životě organizace. Místo objemných dokumentů čítajících doslovné přepisy citací právních předpisů a často končících pod vrstvami prachu v šuplíku je účinnější připravit dokumentaci jako jednoduché manuály s pokyny, se kterými nebude zatěžko pracovat všem zaměstnancům, aniž by k tomu potřebovali zkoušky odborné způsobilosti z poměrně širokého multidisiplinárního oboru, kterým BOZP bezesporu je.

V záznamech o činnosti v BOZP (např. záznamy o školení, záznamy o kontrolní činnosti apod.) je důležité pečlivě uvádět údaje prokazující plnění povinností zaměstnavatele v případě kontrol inspekce práce či řešení pojistných událostí při pracovních úrazech apod.

Dokumentace požární ochrany (PO)

Předpisy: Zákon o požární ochraně a vyhláška o požární prevenci, další právní předpisy.

Druhy a rozsah dokumentace požární ochrany jsou dány především mírou požárního nebezpečí provozovaných činností (kategorie bez požárního nebezpečí, zvýšené a vysoké požární nebezpečí). Na úvod by proto měl každý zaměstnavatel začlenit provozované činnosti podle klasifikace v zákoně o PO. Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím je jedním z vyhláškou o požární prevenci taxativně stanovených dokumentů PO.

Vyhláška o požární prevenci pak podle charakteru pracovišť a provozovaných činností vyjmenovává i další druhy dokumentace PO. Mezi dokumentaci o PO podle vyhlášky o požární prevenci patří:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
 • posouzení požárního nebezpečí,
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • požární řád,
 • požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán,
 • dokumentace zdolávání požárů,
 • řád ohlašovny požárů,
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních
 • požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • požární kniha,
 • dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky.

K dokumentaci upracující podmínky požární ochrany patří také:

 • požárně bezpečnostní řešení stavby,
 • bezpečnostní dokumentace,
 • bezpečnostní listy.

Dokumentaci i PO zpracovává a vede odborně způsobilá osoba v PO nebo technik požární ochrany.

prevent

Newsletter

Buďte v obraze a nechte si zasílat přehled článků z našeho Informačního servisu pro personalisty. Jednoduše a bez starostí.