Znalostní báze PREVENT

Revize a zkoušky elektrických spotřebičů 

26/1/2023

Co je elektrický spotřebič?

(vybrané definice podle ČSN 33 1600 ed. 2 Z2) 

Elektrický spotřebič = zařízení určené k užívání aniž by bylo nutné je předem seřizovat. Připojuje se jednoduchým způsobem (zásuvkové spojení nebo přímo na svorky koncového obvodu elektrické sítě) k napájení (elektrická síť, transformátor, měnič apod.).

Mezi elektrické spotřebiče patří rovněž:

 • elektrické ruční nářadí = nářadí držené v ruce a využívající ke své činnosti elektrickou energii
 • prodlužovací a odpojitelné přívody

Připevněný spotřebič = spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem trvale zajištěn na určitém místě. Za připevněný spotřebič se nepovažuje spotřebič vybavený doplňkovým příslušenstvím umožňujícím jeho pevné připevnění k podložce nebo jiné trvalé zajištění na určeném místě, i když je s tímto příslušenstvím trvale používán (např. vrtačka vybavená stojanem).

Nepřipevněný spotřebič = spotřebič, který není připevněný.

Spotřebič držený v ruce = spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, přičemž případný motor nebo elektrický pohon je nedílnou součástí spotřebiče.

Kontroly, revize a zkoušky elektrických spotřebičů

(požadavky podle ČSN 33 1600 ed.2 Z2) 

Pro stanovení požadavku na revize a kontroly elektrických spotřebičů je klíčové jejich rozdělení:

 • do skupin podle užívání
 • podle třídy ochrany (ČSN EN 61140)

Skupiny elektrických spotřebičů podle užívání

Skupina A

Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli.

Skupina B

Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.).

Skupina C

Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách

Skupina D

Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové kavárny atp.).

Skupina E

Spotřebiče používané při administrativní činnosti.


Třídy ochrany

(stručně a srozumitelně)

Třídu ochrany daného spotřebiče zjistíte podle označení.

Třída ochrany I. 

 • konstrukční ochrana - prostředky k připojení ochranného vodiče (PE)
 • připojovací vidlice - trojpólová s ochranným kontaktem

Třída ochrany II.

 • konstrukční ochrana - přídavná nebo zesílená izolace 
 • připojovací vidlice - dvoupólová neoddělitelně spojená s přívodem, výjimečně i trojpólová s ochranným kontaktem

Třída ochrany III. 

 • konstrukční ochrana - napájení ze zdroje malého napětí (SELV nebo PELV) oddělujícího spotřebič od sítě
 • připojovací vidlice - dvoupólová, konstrukčně řešena tak, aby ji nebylo možné připojit do sítě 230 V/50 Hz

Kontroly elektrických spotřebičů před použitím 

(čl. 5.1 ČSN 33 1600 ed. 2 Z2)

Uživatel provádí kontroly nepřipevněných elektrických spotřebičů před jejich použitím. Termín “před použitím” se u spotřebičů skupiny D vztahuje na zahájení činnosti (např. výuky ve škole atp.) nebo před poskytnutím dalšímu uživateli (např. dalšímu hostu v hotelovém pokoji atp.).

Opakované revize a zkoušky elektrických spotřebičů

(čl. 5.2 ČSN 33 1600 ed. 2 Z2)

Revize a zkoušky elektrických spotřebičů provádí provozovatel (v případě dlouhodobého nájmu uživatel) při každé předpokládané nebo zjištěné závadě nebo opakovaně ve lhůtách podle následující tabulky:


Skupina elektrických spotřebičů

Třída ochrany

Opakovaná zkouška

Opakovaná revize

   

Nepřipevněné elektrické spotřebiče držené v ruce

Ostatní nepřipevněné elektrické spotřebiče

Nepřipevněné elektrické spotřebiče držené v ruce

Ostatní nepřipevněné elektrické spotřebiče

A

 

Před vydáním provozovateli nebo uživateli

Podle skupiny jejich užívání

B

Třída I

1x za 3 měsíce

1 x za 6 měsíců

1 x za 12 měsíců

1 x za 24 měsíců

Třída II

a III

1x za 6 měsíců

1x za 6 měsíců

1 x za 24 měsíců

1 x za 24 měsíců

C

Třída I

1x za 6 měsíců

1 x za 24 měsíců

1 x za 24 měsíců

1 x za 96 měsíců

Třída II

a III

1 x za 12 měsíců

1 x za 24 měsíců

1 x za 48 měsíců

D

Třída I, II

a III

1 x za 12 měsíců

1 x za 24 měsíců

1 x za 48 měsíců

1 x za 96 měsíců

E

Třída I, II

a III

1 x za 12 měsíců

1 x za 24 měsíců

1 x za 48 měsíců

1 x za 96 měsíců

POZNÁMKA: V případě souběhu termínů pro provádění opakované zkoušky a opakované revize jsou provedením opakované revize splněny také požadavky na provedení opakované zkoušky. Při provádění opakované revize se zároveň provede opakovaná zkouška.

Další pravidla:

 • První opakovaná revize a opakovaná zkouška se provádí nejpozději do konce lhůty uvedené v tabulce od uvedení do provozu.
 • V případě, že je elektrický spotřebič před uvedením do provozu skladován po dobu delší než 12 měsíců včetně, provádí se před uvedením do provozu opakovaná zkouška.
 • V případě, že elektrický spotřebič byl po uvedení do provozu z jakýchkoliv příčin zakonzervován nebo uložen do skladu a nebyl používán po dobu delší než 12 měsíců včetně, provádí se před jeho opětovným zprovozněním opakovaná zkouška.
 • V případě velmi častého používání elektrického ručního nářadí (s nářadím se pracuje např. delší dobu než 250 provozních hodin za rok), je vhodné stanovit místním provozním bezpečnostním předpisem kratší lhůty opakovaných zkoušek a opakovaných revizí.
 • Lhůty opakovaných revizí a opakovaných zkoušek se uplatňují také u elektrických spotřebičů i v případě jejich dlouhodobého pronájmu.
 • Opakované revize a opakované zkoušky se vztahují i na prodlužovací a odpojitelné přívody. V případě, že přívod obsahuje ochranný vodič, ověřuje se jeho celistvost a odpor a aplikují se lhůty pro spotřebiče třídy ochrany I.
 • Pro prodlužovací přívody se při stanovení lhůt opakovaných revizí a opakovaných zkoušek použijí stejné lhůty jako lhůty uvedené pro spotřebiče držené v ruce. Pro odpojitelné přívody se při stanovení lhůt opakovaných revizí a opakovaných zkoušek použijí stejné lhůty jako pro spotřebič, se kterým se používají.
 • Elektrické spotřebiče provozované v záruční lhůtě (stanovené zákonem, výrobcem nebo prodejcem) se revidují pouze v rozsahu nevyžadujícím zásah do jejich konstrukce. Prohlídka se provádí podle 6.3.1 ČSN 33 1600 ed. 2 Z2 a dále se provádějí měření elektrických parametrů. Termín první revize se počítá od data uvedení do provozu.
 • Opakovaná zkouška elektrického spotřebiče provozovaného v záruční lhůtě (stanovené zákonem, výrobcem nebo prodejcem) se provádí pouze v rozsahu nevyžadujícím zásah do jejich konstrukce. Termín první zkoušky se počítá od data uvedení do provozu.

FAQ

Musí se revize a zkoušky elektrických spotřebičů opravdu provádět, pokud požadavky stanovuje "pouze" technická norma? 

ANO. Základ pro povinné zajištění revizí a kontrol elektrických spotřebičů je dán obecně závazným předpisem.

§ 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP

Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být … pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

§ 4 odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

… Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

Slyšeli jsme, že elektrické spotřebiče nepatří mezi tzv. vyhrazená technická zařízení a proto se jejich revize a zkoušky nemusí provádět.

Dne 1. července 2022 nabyl účinnosti zákon č. 250/2021 Sb., a prováděcí nařízení vlády o jednotlivých vyhrazených technických zařízeních, kde podle § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 190/2022 Sb. nepatří elektrické spotřebiče, elektrické ruční nářadí (do 400 V), prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody mezi vyhrazená technická elektrická zařízení.

Skutečnost, že elektrické spotřebiče nepatří mezi tzv. vyhrazená technická zařízení však nemá žádnou souvislost s povinností provádět na nich revize a zkoušky. Viz také předchozí dotaz.

 

prevent

Informační systém Prevent

Chcete se o problematice BOZP a PO dozvědět více nebo dostávat pravidelné informace a aktualizace?

is.prevent.cz