Znalostní báze PREVENT

Osoba poučená pro práce na elektrických zařízeních

Vyměňují vaši zaměstnanci například baterie v notebooku nebo provádí podobné jednoduché úkony při používání elektrických zařízení?

Pokud ANO, pak se na ně vztahují následující zvláštní povinnosti spojené zejména se školením či lékařskými prohlídkami.

Co jsou práce na elektrickém zařízení

Za práci na elektrickém zařízení jsou považovány zejména montáž, oprava, výměna, údržba, úprava, rozšíření, revize, zkoušení a měření.

Základní předpoklady odborné způsobilosti osoby poučené

§ 19 odst. 3 zákona č. 250/2021 Sb.

Osoba poučená:

a) je povinna splňovat tyto předpoklady odborné způsobilosti:

  1. plná svéprávnost,
  2. zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,
  3. provedení poučení a ověření znalostí pověřenou osobou znalou,

b) je držitelkou dokladu o provedení poučení a ověření znalostí v rozsahu osoby poučené. 

Dokladem o provedení poučení a ověření znalostí v rozsahu osoby poučené je zápis, který podepíše osoba poučená spolu s osobou znalou, která provedla poučení a ověření znalostí.  V zápisu musí být přesně vymezen rozsah poučení a specifikace pracoviště. Zápis vyhovotví osoba znalá.

V zápise bude rovněž stanovena lhůta ne delší než 3 roky, ve které je nutno poučení a ověření znalostí opakovat. Lhůta bude stanovena osobou znalou, která poučení a ověření znalostí provedla.

Ověření znalostí se hodnotí stupni vyhověl nebo nevyhověl, pro stupeň vyhověl je nutno dosáhnout 80% správných odpovědí při ověřování znalostí. Za ověření znalostí a správnost vydaného zápisu odpovídá osoba znalá, která poučení a ověření znalostí provedla.

Zkoušky z odborné způsobilosti, poučení a ověřování znalostí k výkonu činností v elektrotechnice zajišťují právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby pro fyzické osoby, které pro ně vykonávají obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím. 

Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny zajistit zkoušky z odborné způsobilosti samy pro sebe. Je-li zkouška z odborné způsobilosti zajišťována externí právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, musí tato mít v předmětu podnikání zajišťování školení a zkoušení nebo ověřování znalostí. Fyzické osoby provádějící přezkoušení musí splňovat odbornou způsobilost podle zákona a příslušného prováděcího předpisu.

Školení a rozsah činnosti poučené osoby

§4 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

Osoba poučená je odborně způsobilá osoba podle § 19 zákona, která byla v rozsahu své činnosti školena o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro činnost na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti, dále byla školena v oblasti možných zdrojů a příčin rizik na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti, upozorněna na možné ohrožení elektrickými zařízeními, seznámena s postupy pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickým proudem a byly u ní tyto znalosti ověřeny; za osobu poučenou se považuje rovněž osoba znalá, jejíž přezkoušení podle tohoto nařízení pozbylo platnosti, přičemž tato osoba může po úspěšném složení zkoušky o způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice opět získat stupeň odborné způsobilosti osoby znalé.

Obsah a časový rozsah poučení podle přechozího odstavce jsou stanoveny právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, která provozuje elektrické zařízení nebo provádí činnosti na elektrických zařízeních podle § 3 odst. 1 nařízení vlády, s ohledem na charakter a rozsah činnosti na elektrických zařízeních, kterou mají osoby poučené vykonávat.

O poučení a ověření znalostí musí být proveden zápis, který vyhotoví osoba znalá, která poučení a ověření provedla. V zápisu musí být přesně vymezen rozsah poučení a specifikace pracoviště.

Rozsah činností, které může osoba poučená vykonávat, stanoví právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro činnost na elektrických zařízeních včetně místních provozních bezpečnostních předpisů. 

Osoba poučená zejména vykonává

  • samostatnou obsluhu elektrického zařízení bez omezení napětí, s omezením, že se může dotýkat jen těch částí zařízení, které jsou pro obsluhu určeny,
  • práci podle pokynů na elektrických zařízeních malého a nízkého napětí bez napětí a v jejich blízkosti,
  • práci s dohledem na elektrických zařízeních vysokého napětí bez napětí a v jejich blízkosti,
  • práci s dohledem osoby znalé v blízkosti nekrytých živých částí elektrických zařízení nízkého napětí pod napětím, v bezpečné vzdálenosti od nich, nebo až na dotyk s izolačním krytem chránícím před nahodilým dotykem s živou částí,
  • práci pod dozorem osoby znalé v blízkosti nekrytých živých částí elektrických zařízení vysokého napětí pod napětím,
  • práci na elektrickém zařízení ve zvláštních případech, na které právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje elektrické zařízení, zpracovala a vydala zvláštní pracovní postup, se kterým byla osoba poučená předem a opakovaně ve stanovených lhůtách seznámena a byla prakticky zacvičena k této činnosti; o seznámení se vyhotoví zápis, který podepíše osoba poučená spolu s osobou, která seznámení provedla.

Lékařské prohlídky osoby poučené

Podle přílohy vyhlášky č. 79/2013 Sb. patří práce na elektrických zařízeních mezi tzv. profesní rizika.

Zdravotní způsobilost osob poučených proto musí být ověřována lékařskými prohlídkami (vstupními i periodickými) u poskytovatele pracovnělékařských služeb.

Z přílohy vyhlášky část II, bod 5. Profesní rizika

5. Nakládání s výbušninami, opravy tlakových nádob a kotlů, obsluha kotlů s výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, obsluha tlakových nádob stabilních a tlakových stanic technických plynů, obsluha a opravy turbokompresorů, chladicích zařízení nad 40000 kcal (136360 kJ), obsluha a opravy vysokonapěťových elektrických zařízení, práce na elektrických zařízeních podle jiných právních předpisů (zákon č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 194/20022 Sb.).

osoba poučená školení

prevent

Informační systém Prevent

Chcete se o problematice BOZP a PO dozvědět více nebo dostávat pravidelné informace a aktualizace?

is.prevent.cz