Znalostní báze PREVENT

Místní řád skladu

K zajištěnní bezpečnosti práce ve skladech musí být podle ČSN 269030 zpracován bezpečnostní předpis "Místní řád skladu", který má obsahovat zejména:

 • odpovědnou osobu za provoz skladu, údržbu, opravy a prohlídky skladovacích zařízení a prostředků,
 • organizační a bezpečnostní opatření pro bezpečný provoz skladu při:
  • manipulaci při příjmu, skladování a výdeji,
  • tvorbě manipulačních jednotek,
  • obsluze skladovacích zařízení a prostředků,
  • pohybu dopravních prostředků,
  • pohybu osob,
  • používání komunikací, cest, uliček atd. včetně jejich úklidu, údržby a osvětlení,
  • poškozeních, poruchách, nehodách a haváriích skladovacích zařízení a prostředků.
 • stanovení termínů prohlídek a kontrol skladovacích zařízení a prostředků,
 • vyhrazení provozních a neprovozních ploch skladu,
 • vybavení a místa použití ochranných pomůcek,
 • organizaci kontrol, školení a přezkušovaání zaměstnanců,
 • schématický půdorysný plán skladu s vyznačením využitelných ploch a pohybu osob a dopravních prostředků, směru příjezdů a vstupů, způsobu parkování atd.

Schématický plán skladu

Schématický plán skladu by měl být vždy zpracován ve skladech, kde je zakreslit/vyznačit/označit:

 • využitelné skladovací plochy (zakreslit místa pro volné skladování materiálů příp. skladování v regálech apod., naznačit oddělení skladovacích ploch od komunikací apod.)
 • vzájemný pohyb osob a dopravních prostředků (zakreslit komunikace pro dopravní prostředky a pro pěší, přechody, vyznačit nebezpečná místa střetu dopravních prostředků s chodci, označit jednosměrné a obousměrné komunikace apod.)
 • směry přijezdů a vstupů (naznačit šipkami směry příjezdů a výstupů - označit jednosměrné, obousměrné příjezdy a vstupy apod.)
 • místa a způsob parkování, nabíjení (zakreslit místa pro parkování či nabíjení dopravních prostřeků, případně naznačit způsob parkování)
 • případně vhodně:
  • místa se zákazem vstupu či vstupu pouze oprávněných osob
  • nebezpečná místa (rampy, schody, lávky, vrata, střet osob a dopravních prostředků apod.)
  • místa pro použití ochranných pracovních prostředků (např. použití přileb při skladování ve výškách apod.)
  • umístění prostředků pro poskytnutí první pomoci
  • umístění prostředků pro likvidaci úniku skladovaných látek
  • umístění zařízení a prostředků pro ohlášení a likvidaci požáru
  • umístění uzávěrů médií (voda, plyn, elektřina)
  • místa skladování nebezpečných látek
  • případně jakékoliv podstatné informace relevantní k zajištění bezpečnosti skladu

V případě jednoduchých skladů:

 • malý, jednoduchý a přehledný prostor
 • jednoduchá a přehledně uspořádána skladovací zařízení (např. pouze regály)
 • jednoduchý pohyb osob bez pohybu dopravních prostředků

kde schématický plán skladu nemá pro bezpečnost žádnou přidanou vypovídací hodnotu, je pro bezpečnost skladu klíčové zejména vhodné a přehledné uspořádání a přehledné bezpečnostní značení (označení vstupu  vpřípadě potřebného opravnění či zákazu vstupu, označení nosnosti regálových buněk a sloupců. označení nebezpečných míst - schody, snížený podhled apod.).

prevent

Informační systém Prevent

Chcete se o problematice BOZP a PO dozvědět více nebo dostávat pravidelné informace a aktualizace?

is.prevent.cz