Znalostní báze PREVENT

Dokumentace k zařízení

Dokumentace, která musí být zpracována a vedena v souvislosti s provozem zařízení, strojů, přístrojů a nářadí je definována nařízením vlády č. 378/2002 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Druhy dokumentace:

 1. průvodní dokumentace
 2. provozní dokumentace
 3. místní provozní bezpečnostní předpis

Průvodní dokumentace

Průvodní dokumentací je soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení (§ 2 písm. e) NV č. 378/2001 Sb.).

Vybrané praktické příklady průvodní dokumentace:

 • návod k obsluze, manuál
 • prohlášení o shodě
 • posouzení vnějších vlivů při provozu vyhrazeného elektrického zařízení (§ 6 odst. (3) NV č. 190/2022 Sb.)
 • zpráva o výchozí revizi

Průvodní dokumentace musí jako součást provozní dokumentace být uchovávána po celou dobu provozu zařízení

Průvodní dokumentaci k zařízení by měl zpracovat a spolu se zařízením dodat výrobce nebo dodavatel daného zařízení.

Provozní dokumentace

Provozní dokumentace je soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo zaměstnavatel (§ 2 písm f) NV č. 378/2001 Sb.).

Vybrané příklady provozní dokumentace:

 • provozní deník
 • provozní řád - např. provozní řád plynové kotelny (§ 10 vyhl. č. 93/1993 Sb.
 • záznamy o kontrolách, zkouškách a revizích
 • servisní záznamy
 • záznamy o opravách a údržbě
 • harmonogramy - např. řád prohlídek, údržby a revizí vyhrazených elektrických zařízení (§ 7 NV č. 190/2022 Sb.)

Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení

Provozní dokumentaci by měl zpracovávat a vést ten, kdo se stará o provoz příslušného zařízení a zajisťuje příslušné související úkony - tj. servisní organizace, dodavatel kontrolní a revizní činnosti na zařízení, obsluha a údržba daného zařízení apod.).

Místní provozní bezpečnostní předpis

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) je předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele (§ 2 písm. g) NV č. 378/2001 Sb.).

MPBP je tedy zpracováván za účelem zajištění bezpečnosti provozu daného zařízení v souvislosti s vyhodnocení rizik celého pracoviště (prostory, obsluha, údržba atd.). 

MPBP se zpracovává v také v případě chybějící průvodní dokumentace k zařízením.

Ve vybraných případech jsou požadavek na zpracování a obsah MPBP upraveny příslušným právním předpisem, např.:

MPBP vydává zaměstnavatel a zpracovat by jej měla osoba s odpovídající odbornou způsobilostí (OZO v prevenci rizik, popř. jiná odborná způsobilost v souvislosti s provozovaným zařízením). 

prevent

Informační systém Prevent

Chcete se o problematice BOZP a PO dozvědět více nebo dostávat pravidelné informace a aktualizace?

is.prevent.cz